REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1
DEFINICJE

1. Organizator – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298, zajmujący się organizacją Szkoleń.
2. Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Organizatorem Wydawnictwem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
3. Uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w Szkoleniu przez Zamawiającego.
4. Szkolenie – usługa szkoleniowa oferowana zdalnie przez Organizatora poprzez Portal. Zakres, tematyka, terminy oraz koszty każdego szkolenia znajdują się w ofertach przedstawionych na Portalu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz zasady i warunki świadczenia usług przez Organizatora oferowanych poprzez Portal.
6. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, gdzie szczegółowo przedstawia oferowane przez siebie Szkolenia, dostępny pod adresem: www.semantika.pl.
7. Dostawca usługi – zewnętrzny podmiot, który realizuje usługę transmisji Szkolenia.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
2. Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani uczestnictwem w Szkoleniu proszeni są
o bezpośredni kontakt z Organizatorem, m.in. pisząc na adres: szkolenia@semantika.pl.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie poprzez Portal składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie na stronach Portalu.
4. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem,
że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.

§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Nabór na Szkolenie odbywa się za pośrednictwem Portalu. Zgłoszenie jest również możliwe poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą na adres Organizatora lub faksem na numer 61 847 11 35.
3. Warunkiem koniecznym do rekrutacji jest zapisanie się na Szkolenie poprzez poprawne wypełnienie pól formularza (w tym w tym podanie danych do faktury oraz adresu e-mail) i jego wysłanie Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.
4. Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora na podany w formularzu adres
e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma, która zostaje wysłana najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
5. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
6. Przesyłając zgłoszenie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4
WARSZTATY ONLINE

1. Warsztaty online to Szkolenie odbywające się w wirtualnym pokoju, gdzie za pośrednictwem sieci Internet, Uczestnicy razem z trenerem spotykają się w czasie rzeczywistym w specjalnie do tego wydzielonej przestrzeni w sieci.
2. Po prawidłowym przeprowadzeniu procesu rejestracji, każdy z Uczestników otrzyma drogą e-mailową odnośnik (link) przenoszący do wirtualnego pokoju.
3. Aby móc wziąć udział w szkoleniu każdy z Uczestników musi posiadać dostęp do komputera lub laptopa, który jest podłączony do Internetu oraz posiadać słuchawki lub głośniki.
4. Organizator nie zapewnia wyposażenia wymienionego w ust. 3.
5. Od strony technicznej transmisja szkolenia dobywa się poprzez Dostawcę usługi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika lub Dostawcy usługi.
7. Jeżeli Organizator przewidział w swojej ofercie możliwość odtworzenia transmisji po Szkoleniu, Uczestnik otrzyma dane do logowania na Portalu najpóźniej 5 dni roboczych po dacie szkolenia.
8. Dostęp do nagrania możliwy będzie przez okres co najmniej 1 miesiąca po dacie szkolenia.

§ 5
OPŁATY

1. Za udział w Szkolenie Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją zamieszczoną w opisie na stronach Portalu.
2. Opłata jest podana w złotych polskich, a podane ceny są cenami netto.
3. Płatność można dokonać w formie przedpłaty przelewem na konto Organizatora lub poprzez Płatności Online.
4. Podane ceny Szkolenie dotyczą uczestnictwa 1 os. zgłoszonej przez Zamawiającego.

§ 6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkolenie.
2. O fakcie rezygnacji Uczestnika winien poinformować Organizatora Zamawiający wyłącznie
w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora.
3. W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot całości uiszczonej opłaty.
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Szkolenia lub nieskorzystanie przez Uczestnika z Szkolenie, tj. niezalogowanie się do wirtualnego pokoju, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia, i nie przysługuje mu prawo zwrotu wpłaconej już opłaty.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Szkolenie, Zamawiający ma prawo przedstawić Organizatorowi inną osobę, która wstąpi w jego na miejsce.

§ 7
ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Szkolenia.
2. Zmiana terminu Szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.
3. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Zamawiającemu przysługuje zwrot całej uiszczonej przez niego opłaty. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego środków w terminie 5 dni roboczych.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie elementy Szkolenia i materiały szkoleniowe oferowane przez Organizatora podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
2. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Szkoleń oraz udostępnianie ich osobom trzecim poza dopuszczony prawnie dozwolony użytek.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są określone w Klauzuli Informacyjnej oraz Polityce prywatności, dostępnych na stronach Portalu.
2. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed wysłaniem zgłoszenia i zawarciem umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy o świadczenie usług strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2018 r.