Jak pozyskać dotację z programu Erasmus +

Warsztaty komputerowe z pisania wniosków

Czym jest program Erasmus+ ?

Nowy program Erasmus+ w ramach unijnej perspektywy 2015-2020 oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Erasmus+ zastąpił dotychczasowe programy edukacyjne, m.in. takie, jak: „Uczenie się przez całe życie oraz „Młodzież w działaniu”.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz poszerzania wiedzy i wzmacniania/rozwoju innowacyjności.

Znajdź szkolenie dla siebie

Szczegółowe możliwości wykorzystania środków z programu Erasmus+ określają poszczególne

Akcje, czyli rodzaje działań wspierane przez program

oraz

Sektory, czyli grupy uczestników, dla których przeznaczone jest dane działanie.

W zależności od Sektora oraz Akcji sposób wnioskowania i realizacji projektu są różne oraz wymagają odrębnej dokumentacji formalnej, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne warsztaty dedykowane dla każdej z grup potencjalnych uczestników programu.

SEKTORY AKCJA 1 AKCJA 2
Edukacja szkolna

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły średnie na poziomie II stopnia.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół oraz przedszkoli
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Na co można pozyskać fundusze:
 • udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 • udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 • obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej (job shadowing),
 • wyjazd do zagranicznej placówki partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Kto może wyjechać:
 • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku: Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych oraz przedszkoli
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

Na co można pozyskać fundusze:
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. uczniowie:
  • w dowolnym wieku na okres od 5 dni do 2 miesięcy,
  • mający co najmniej 14 lat na okres 2–12 miesięcy,
 2. pracownicy:
  • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku: Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
Młodzież

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub niepubliczna placówka prowadząca edukację pozaformalną (zajęcia dodatkowe) dla młodzieży w wieku od 13 do 30 lat, w tym przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, m.in.: domy kultury, biblioteki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia oraz nieformalne grupy młodych osób.

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów oraz organizacji pracujących z młodzieżą
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Na co można pozyskać fundusze:
 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)
 • Zagraniczne wyjazdy dla kadry obejmujące szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże dla kadry trwające od 2 dni do 2 miesięcy
Kto może wyjechać:
 • młodzież w wieku 13–30 lat
 • osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku).
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 4 października 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków do program Erasmus+ w sektorze Młodzież
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Na co można pozyskać fundusze:
 • działania lokalne prowadzone z partnerem we współpracy wirtualnej przez okres od 6 do 36 miesięcy (maksymalny sugerowany czas to 12 miesięcy) oraz
 • mobilność łączona uczniów (trwająca od 5 dni miesięcy z wyłączeniem dni podróży)
Kto może wyjechać:
 • młodzież w wieku 13–30 lat
 • osoby pracujące z młodzieżą i działające na je rzecz (nie ma limitu wieku)
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 4 października 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kto może wnioskować?

Organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • szkoły branżowe,
 • technika,
 • centra kształcenia praktycznego
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Na co można pozyskać fundusze:
 1. wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestnictwo w obserwacji uczestniczącej/praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich;
 2. wyjazd osób uczących się do zagranicznego partnera w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenia umiejętności językowych, m.in.:
  • staż w przesiębiorstwie
  • staż w instytucji prowadzącej kształcenie lub szkolenie zawodowe.
Kto może wyjechać:
 1. każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkolenie zawodowe, m.in.:
  • nauczyciele
  • osoby prowadzące szkolenia,
  • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
  • doradcy zawodowi,
  • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 2. osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
  • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwenci – do jednego roku po ukończeniu szkoły.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • Początek roku 2019
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Na co można pozyskać fundusze:
 1. wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
  • mobilność łączona, czyli wyjazdy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
  • wyjazdy na krótkoterminowe wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria dla kadry (od 5 dni do 2 miesięcy),
  • długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkoleniezawodowe, m.in.:
  • nauczyciele
  • osoby prowadzące szkolenia,
  • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
  • doradcy zawodowi,
  • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 2. osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
  • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • Początek roku 2019
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

Edukacja dorosłych

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia – formalnego, pozaformalnego i nieformalnego – dorosłych, m.in.:

 • szkoła dla dorosłych;
 • szkoła językowa (w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uczącą dorosłych),
 • biblioteka
 • muzeum
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne,
 • instytucja dla dorosłych słuchaczy o specjalnych potrzebach (z wyłączeniem uczelni wyższych).
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadgimnazjalnych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 1. udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 2. udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 3. obserwacja pracy zagranicznej placówki partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji dorosłych (job shadowing),
 4. prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w organizacji partnerskiej prowadzenie szkoleń dla kadry edukacji dorosłych worganizacji partnerskiej.
Kto może wyjechać:
 1. nauczyciele osób dorosłych,
 2. szkoleniowcy osób dorosłych,
 3. inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • Początek roku 2019
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadgimnazjalnych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 1. krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 2. mobilność łączona, czyli wyjazdy dorosłych słuchaczy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 3. krótkoterminowe wyjazdy na wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria kadry u partnera (od 5 dni do 2 miesięcy),
 4. długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. kadra, m.in.:
  • nauczyciele osób dorosłych,
  • szkoleniowcy osób dorosłych,
  • inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.
 2. osoby dorosłe korzystające z edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej w placówce wnioskodawcy.
Najbliższe terminy złożenia wniosku:
 • Początek roku 2019
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

SEKTORY
Edukacja szkolna

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły średnie na poziomie II stopnia.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół oraz przedszkoli
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Na co można pozyskać fundusze:
 • udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 • udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 • obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej (job shadowing),
 • wyjazd do zagranicznej placówki partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Kto może wyjechać:
 • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku: Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
AKCJA 2
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych oraz przedszkoli
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

Na co można pozyskać fundusze:
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. uczniowie:
  • w dowolnym wieku na okres od 5 dni do 2 miesięcy,
  • mający co najmniej 14 lat na okres 2–12 miesięcy,
 2. pracownicy:
  • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku: Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
Młodzież

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub niepubliczna placówka prowadząca edukację pozaformalną (zajęcia dodatkowe) dla młodzieży w wieku od 13 do 30 lat, w tym przede wszystkim szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Ponadto, m.in.: domy kultury, biblioteki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia oraz nieformalne grupy młodych osób.

AKCJA 1
Temat szkolenia

Finansowanie wymian młodzieżowych dla szkół w ramach aktywności pozalekcyjnych
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków do programu Erasmus+ w sektorze Młodzież (Akcja: Wymiany młodzieżowe)

Na co można pozyskać fundusze:

Wspólne zaplanowane spotkania młodzieży z rożnych krajów w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach edukacji pozaformalnej (od 5 do 21 dni z wyłączeniem czasu podróży)

Kto może wyjechać:
 1. młodzież w wieku 13–30 lat
 2. osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku).
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 15 lutego 2018 r.
 • 26 kwietnia 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

AKCJA 2
Temat szkolenia

Finansowanie młodzieżowych projektów międzynarodowych w szkołach
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków do programu Erasmus+ w sektorze Młodzież (Akcja: Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe)

Na co można pozyskać fundusze:
 1. działania lokalne prowadzone z partnerem we współpracy wirtualnej przez okres od 6 do 36 miesięcy (maksymalny sugerowany czas to 12 miesięcy) oraz
 2. mobilność łączona uczniów (trwająca od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem dni podróży)
Kto może wyjechać:
 1. młodzież w wieku 13–30 lat
 2. osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku)
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 15 lutego 2018 r.
 • 26 kwietnia 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kto może wnioskować?

Organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • szkoła zawodowa,
 • technikum,
 • centra kształcenia praktycznego
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Na co można pozyskać fundusze:
 1. wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestnictwo w obserwacji uczestniczącej/praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich;
 2. wyjazd osób uczących się do zagranicznego partnera w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenia umiejętności językowych, m.in.:
  • staż w przesiębiorstwie
  • staż w instytucji prowadzącej kształcenie lub szkolenie zawodowe.
Kto może wyjechać:
 1. każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkolenie zawodowe, m.in.:
  • nauczyciele
  • osoby prowadzące szkolenia,
  • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
  • doradcy zawodowi,
  • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 2. osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
  • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwenci – do jednego roku po ukończeniu szkoły.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • luty 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:
AKCJA 2
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Na co można pozyskać fundusze:
 1. wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
  • mobilność łączona, czyli wyjazdy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
  • wyjazdy na krótkoterminowe wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria dla kadry (od 5 dni do 2 miesięcy),
  • długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub  szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkoleniezawodowe, m.in.:
  • nauczyciele
  • osoby prowadzące szkolenia,
  • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
  • doradcy zawodowi,
  • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 2. osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
  • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
  • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • marzec 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:
Edukacja dorosłych

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia – formalnego, pozaformalnego i nieformalnego – dorosłych, m.in.:

 • szkoła dla dorosłych;
 • szkoła językowa (w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uczącą dorosłych),
 • biblioteka
 • muzeum
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne,
 • instytucja dla dorosłych słuchaczy o specjalnych potrzebach (z wyłączeniem uczelni wyższych).
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadgimnazjalnych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 1. udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 2. udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 3. obserwacja pracy zagranicznej placówki partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji dorosłych (job shadowing),
 4. prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w organizacji partnerskiej prowadzenie szkoleń dla kadry edukacji dorosłych worganizacji partnerskiej.
Kto może wyjechać:
 1. nauczyciele osób dorosłych,
 2. szkoleniowcy osób dorosłych,
 3. inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • luty 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

AKCJA 2
Temat szkolenia

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadgimnazjalnych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 1. krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 2. mobilność łączona, czyli wyjazdy dorosłych słuchaczy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 3. krótkoterminowe wyjazdy na wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria kadry u partnera (od 5 dni do 2 miesięcy),
 4. długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać:
 1. kadra, m.in.:
  • nauczyciele osób dorosłych,
  • szkoleniowcy osób dorosłych,
  • inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.
 2. osoby dorosłe korzystające z edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej w placówce wnioskodawcy.
Najbliższe terminy złożenia wniosku:
 • marzec 2018 r.
Najbliższe terminy szkoleń:

Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, skontaktuj się z nami szkolenia@semantika.pl

Warsztaty a nie wykłady

Tylko praktyka

Uczestnicy dowiadują się jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu – jaka jest procedura, jakie działania i kiedy należy podjąć, w jaki sposób pozyskać partnera projektu (gdzie szukać partnera) oraz jakie kryteria musi spełniać partner, jakich formalności musi dopełnić placówka, żeby złożyć wniosek

Praca z wykorzystaniem komputera

Forma warsztatów komputerowych z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników. Uczestnicy otrzymują przed szkoleniem dokumentację do pobrania, w tym formularz wniosku do programu ERASMUS+.


Krok po kroku

Prelegent wypełnia z uczestnikami przykładowy wniosek (formularz ERASMUS+) oraz wyjaśnia wszystkie zawiłości formalne pole po polu.Realne założenia projektów

Prelegent pokazuje, jak napisać wniosek tak, aby placówka nie musiała dokładać żadnych środków własnych, aby mogła sfinansować koszty zarządzania projektem (np. pisanie wniosku, rozliczanie i raportowanie) z przyznanych środków unijnych oraz aby wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.


Aleksandra Kolańczak
539 991 022
szkolenia@semantika.pl

Potrzebujesz informacji? Pozwól nam skontaktować się z Tobą.

Szkolenia poleca

do góry