Rodzaje akcji

Akcja

1

Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów/kadry w edukacji szkolnej
Pierwszy termin naboru: 11 maja 2021 r.
Kolejny termin naboru: Przełom 2021/2022 r.

Akcja

2

Partnerstwa na małą skalę
Pierwszy termin naboru: 20 maja 2021 r.
Kolejny termin naboru: Jesień 2021 r.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

Jeśli chcesz pozyskać fundusze na:

modułowe warsztaty są właśnie dla Ciebie.

Podczas warsztatów

Dowiesz się:

Modułowy kurs warsztatowy, czyli

Zjadamy słonia po kawałku

Dopasowana formuła

Dopasowaliśmy formułę warsztatów do potrzeb uczestników w taki sposób, żebyście mogli przyswajać wskazówki od naszego eksperta „po kawałku” mając czas na przygotowanie/przepracowanie poszczególnych fragmentów wniosku oraz sformułowanie pytań zwrotnych do prowadzącego.

1
3 sesje ONLINE

Warsztaty odbywają się w 3 sesjach ONLINE co drugi dzień, trwających po 2,5-3,5 godziny, podczas których ekspert opracowuje z Wami poszczególne części wniosku.

2
Organizacja

Między kolejnymi sesjami macie czas na omówienie danej części w placówce i jej opracowanie oraz przygotowanie pytań do zadania przed kolejną sesją warsztatową. Pytania należy przesłać przed kolejnym modułem. Na początku kolejnego spotkania odbędzie się sesja odpowiedzi na zadane pytania. W ramach podsumowania szkolenia ostatnie spotkanie online będzie obejmowało w całości sesję odpowiedzi na pytania.

3
Dostęp do nagrań i materiałów

Otrzymacie także dostęp do nagrania wszystkich sesji z kursu, z którym możecie pracować podczas pisania własnego wniosku. Możecie wielokrotnie odtwarzać poszczególne fragmenty, i na bieżąco wspierać się podpowiedziami prelegenta podczas wypełniania swojego formularza.

4
Dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku

Ze względu na dużą liczbę nowych informacji i dopowiedzeń ze strony Narodowej Agencji stworzyliśmy grupę zamkniętą dedykowaną wyłącznie uczestnikom kursu. W grupie Prelegentka będzie dzieliła się nowymi ważnymi informacjami, interpretacjami i dokumentacją, żebyście kierowali się przy pisaniu wniosków najnowszą dostępną wiedzą.

5

Plan

Kursu warsztatowego

Ważne informacje dotyczące

Szkolenia

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek edukacyjnych, pracowników władz publicznych, organów koordynacyjnych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną, zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie ONLINE w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

Prelegenci

Doświadczeni praktycy w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Ich raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty, były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

Opis programu

Szkolenia Erasmus+

Moduł 1

O projekcie Erasmus
Temat modułu: Co musimy wiedzieć o nowym programie Erasmus+?
 • Projekt KA1 i KA2 w sektorze Edukacja szkolna dla wnioskodawców nieposiadających Akredytacji Erasmus+: najważniejsze założenia, czyli co, kiedy i dla kogo (uprawnione działania, uprawnione koszty, uprawnione organizacje, uprawnieni uczestnicy oraz kluczowe terminy)

 • Obsługa narzędzi niezbędnych do złożenia wniosku w Programie Erasmus+: System EU_Login, Rejestr Organizacji, School Education Gateway, Platforma eTwinning i inne

 • Procedura pozyskania numeru OID dla organizacji

 • Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dla różnych typów placówek w sektorze Edukacja szkolna

 • Procedura opracowania projektu i złożenia wniosku KA1 vs KA2

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 1.

Zadania do wykonania po module 1:

Pozyskanie EU_Login, wyrobienie OID dla organizacji, opracowanie dokumentacji, zebranie informacji na platformie School Education Gateway, rejestracja na Portalu eTwinning; opracowanie harmonogramu prac nad tworzeniem projektu i pisaniem wniosku KA1 oraz KA2

Moduł 2

Pisanie wniosków
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module I

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację – przygotowanie do złożenia wniosku w najbliższym terminie. Część 1.

Charakterystyka mobilności i pozostałych działań w projekcie KA1 i KA2

Zasady tworzenia projektów KA1 vs KA2 krok po kroku:
 • Praktyczne metody znajdowania partnera

 • Kryteria, jakie musi spełniać organizacja partnerska (przyjmująca) w projekcie

 • Zakres i czas trwania projektu

 • Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami Programu Erasmus+

 • Harmonogram realizacji projektu z uwzględnieniem mobilności oraz działań prowadzonych w organizacji wnioskującej

 • Zarządzanie projektem. Zespół zarządzający, Zespół ewaluacyjny, Komisja rekrutacyjna

 • Uczestnicy projektu – rekrutacja, charakterystyka uczestników w projektach KA1 vs KA2

 • Przygotowanie, monitorowanie i wsparcie uczestników

 • Zakładane efekty uczenia się, czyli opis kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy)

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 2.

Zadania do wykonania po module 2:

Wstępna ocena wymogów, jakie muszą spełnić organizacje partnerskie na 3 dowolnych przykładach; opracowanie diagnozy potrzeb; sformułowanie celów projektu; opracowanie harmonogramu realizacji projektu

Moduł 3

Pisanie wniosków cz. 2
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module II

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację – przygotowanie do złożenia wniosku w najbliższym terminie. Część 2.
 • Zasady opracowania budżetu dla wniosku KA1 vs KA2

 • Rezultaty materialne i niematerialne projektów w projektach KA1 vs KA1

 • Przewidywany wpływ projektu na organizację wnioskującą

 • Metody i skala upowszechniania rezultatów (w tym szczególnie rezultatów materialnych) wewnątrz organizacji i poza nimi

 • Korzyści płynące z projektu dla środowiska lokalnego

 • Ewaluacja, w tym badanie realizacji celów w projektach KA1 vs KA2

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku w projektach KA1 vs KA2

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 3.

Zadania do wykonania po module 3:

Opracowanie budżetu dla projektu KA1 i KA2, stworzenie listy rezultatów projektów, opracowanie planu upowszechniania rezultatów projektu, dobór metod badania stopnia realizacji celów

Finalna sesja pytań

Sesja pytań i odpowiedzi
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Finalne pytania dotyczące zadań po module III

Ekspert prowadzący

Szkolenie

Małgorzata Kasperczakowa
dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa

Entuzjastka Programu Erasmus+, pragmalingwistka, nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog. W latach 2014-2020 autorka, współautorka bądź konsultantka ponad 300 projektów i wniosków do sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Młodzież w Programie Erasmus+, koordynator zespołów zarządzających w 34 projektach i autorka raportów śródprojektowych lub końcowych w tychże przedsięwzięciach. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się umiejętnościami zdobytymi w trakcie swojej przygody z tworzeniem projektów mobilnościowych i pisaniem wniosków, rozpoczętej jeszcze za czasów Comeniusa.

Opcje uczestnictwa w szkoleniu

Erasmus+

STANDARD

 • Uczestnictwo we wszystkich modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 30 dni/3 m-ce

 • Nieograniczona liczba biletów

zapisz się

Cena: 799 zł

PREMIUM

 • Uczestnictwo we wszystkich modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 365 dni

 • Możliwość przygotowania pytań w formie pisemnej i przesłania po zakończonym module warsztatów

 • Udział w 3 sesjach poświęconych odpowiedziom na indywidualnie zadane pytania.

 • Limitowana liczba biletów: 20 miejsc

zapisz się

Cena: 1099 zł