Erasmus+

Gdzie są w nim pieniądze dla szkół?

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz poszerzania wiedzy i wzmacniania rozwoju innowacyjności.

Sektor

Edukacja szkolna

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie:

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Akcja 1

O projekcie Erasmus
Data szkolenia: 26.04 - 04.05.2021 r.
sprawdź szczegóły
Temat akcji: Akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

Organizacje posiadające akredytację Erasmusa w edukacji szkolnej mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach specjalnego komponentu finansowania otwartego tylko dla nich. Wnioski są oparte na zatwierdzonym wcześniej Planie Erasmusa, więc szczegółowy wykaz i opis planowanych działań nie jest wymagany. Zamiast tego aplikacje koncentrują się na szacowaniu budżetu potrzebnego na kolejny zestaw działań.

Temat akcji: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów/kadry w edukacji szkolnej

Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów/pracowników to prosty i skuteczny sposób na czerpanie korzyści z programu Erasmus +. Ich celem jest umożliwienie organizacjom w łatwy sposób zorganizowania kilku działań i zdobycia doświadczenia w Programie.

Projekty krótkoterminowe obejmują ograniczenie liczby uczestników i czasu trwania projektu. Format jest otwarty tylko dla pojedynczych organizacji, a nie dla koordynatorów konsorcjum. Akredytowane organizacje nie mogą ubiegać się o projekty krótkoterminowe, ponieważ mają już stały dostęp do finansowania w ramach programu Erasmus +.

Wniosek dotyczący projektów krótkoterminowych zawiera listę i opis działań, które organizacja wnioskująca planuje zorganizować.

Kwalifikujące się organizacje: kto może złożyć wniosek?

Do ubiegania się mogą ubiegać się następujące organizacje:

 • Szkoły prowadzące kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim

 • Lokalne i regionalne władze publiczne, organy koordynacyjne i inne organizacje zajmujące się edukacją szkolną

Organizacje posiadające akredytację Erasmusa w edukacji szkolnej nie mogą ubiegać się o projekty krótkoterminowe.

Kwalifikujące się kraje

Organizacje składające wniosek muszą mieć siedzibę w kraju programu.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w kraju programu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski składane są do Narodowej Agencji w kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Terminy składania wniosków

Runda 1 dla wszystkich agencji narodowych: 11 maja o 12:00 (południe czasu brukselskiego)

Runda 2 dla agencji narodowych, które zdecydują się otworzyć drugi termin: 5 października o godzinie 12:00 (południe czasu brukselskiego)

Narodowe Agencje poinformują wnioskodawców o otwarciu drugiego terminu za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Daty rozpoczęcia projektu

Projekty mogą wybrać następujące daty rozpoczęcia:

 • Runda 1: od 1 września do 31 grudnia tego samego roku

 • Runda 2: od 1 stycznia do 31 maja następnego roku

Czas trwania projektu

Od 6 do 18 miesięcy

Liczba wniosków

W jednej rundzie selekcyjnej organizacja może ubiegać się tylko o jeden krótkoterminowy projekt z zakresu edukacji szkolnej. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie na projekt krótkoterminowy w ramach pierwszej rundy wniosków, nie mogą ubiegać się o drugą turę tego samego naboru wniosków. W okresie pięciu lat z rzędu, organizacje mogą otrzymać maksymalnie trzy dotacje na krótkoterminowe projekty w edukacji szkolnej. Dotacje otrzymane w okresie 2014–2020 nie wliczają się do tego limitu.

Rodzaj projektu:

Mobilność kadry
Dostępne zajęcia:
 • Job shadowing (od 2 do 60 dni)

 • Zadania dydaktyczne (od 2 do 365 dni)

 • Kursy i szkolenia (od 2 do 30 dni)

W przypadku kursów i szkoleń kwalifikujące się opłaty za kurs będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika. Za wybór kursów i szkoleń odpowiadają kandydaci.

Zostały opracowane standardy jakości, aby pomóc kandydatom w wyborze dostawców kursów: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania związane z mobilnością pracowników można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalny i maksymalny czas trwania określony powyżej ma zastosowanie do komponentu mobilności fizycznej.

Kwalifikujący się uczestnicy

Kwalifikujący się uczestnicy to nauczyciele, dyrektorzy szkół i wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami i personel zajmujący się edukacją szkolną. Kwalifikujący się personel niebędący nauczycielami obejmuje kadrę pracującą w edukacji szkolnej w szkołach (asystenci nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psycholodzy itp.) Lub w innych organizacjach zajmujących się edukacją szkolną (np. Inspektorzy szkolni, doradcy, koordynatorzy ds. itp.).

Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej lub regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc we wdrażaniu podstawowych działań organizacji (na przykład jako zewnętrzni trenerzy, eksperci lub wolontariusze). We wszystkich przypadkach zadania łączące uczestnika z organizacją wysyłającą muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający Narodowej Agencji zweryfikowanie tego powiązania (na przykład za pomocą umowy o pracę lub wolontariatu, opisu zadania lub podobnego dokumentu). Agencje narodowe ustalą przejrzystą i spójną praktykę określającą, co stanowi akceptowalne stosunki robocze i dokumentację uzupełniającą w ich kontekście krajowym.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w kraju programu.

Rodzaj projektu:

Mobilność uczniów
Dostępne zajęcia:
 • Mobilność grupowa uczniów (od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch uczniów w grupie) Grupa uczniów ze szkoły wysyłającej może spędzać czas na nauce razem z rówieśnikami w innym kraju. Nauczyciele lub inne upoważnione osoby ze szkoły wysyłającej muszą towarzyszyć uczniom przez cały czas trwania zajęć.

 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (od 10 do 29 dni) Uczniowie mogą spędzić okres za granicą, aby uczyć się w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. Dla każdego uczestnika należy zdefiniować indywidualny program nauczania. W przypadku uczestników o mniejszych szansach można zorganizować mobilność trwającą co najmniej 2 dni, jeśli jest to uzasadnione.

 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (od 30 do 365 dni) Uczniowie mogą spędzić okres za granicą, aby uczyć się w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. Dla każdego uczestnika należy zdefiniować indywidualny program nauczania.

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności uczniów można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalny i maksymalny czas trwania określony powyżej ma zastosowanie do komponentu mobilności fizycznej.

Kwalifikujący się uczestnicy

Uczniowie biorący udział w programie muszą być zapisani do programu edukacyjnego w szkole wysyłającej

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w kraju programu. Mobilność grupowa uczniów musi odbywać się w szkole goszczącej, chyba że inne miejsce jest lepiej uzasadnione treścią i jakością działania. W takim przypadku zajęcia mogą wyjątkowo odbywać się w innym miejscu w kraju szkoły goszczącej lub w siedzibie instytucji Unii Europejskiej. Niezależnie od miejsca, w działaniu muszą brać udział uczniowie z co najmniej dwóch krajów uczestniczących w programie.

Zakres projektu

Wniosek dotyczący projektu krótkoterminowego może obejmować maksymalnie 30 uczestników działań związanych z mobilnością.

Wizyty przygotowawcze i udział osób towarzyszących nie będą wliczane do tego limitu.

Rodzaj projektu:

Inne wspierane działania:
 • Zaproszeni eksperci (od 2 do 60 dni) Szkoły mogą zapraszać trenerów, nauczycieli, ekspertów ds. Polityki lub innych wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy, którzy mogą pomóc ulepszyć nauczanie i uczenie się w szkole przyjmującej. Na przykład zaproszeni eksperci mogą szkolić personel szkoły, demonstrować nowe metody nauczania lub pomagać w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania.

 • Goszczenie nauczycieli i wychowawców na szkoleniach (od 10 do 365 dni) organizacje składające wniosek mogą przyjmować nauczycieli na szkolenia, którzy chcą odbyć staż za granicą. Organizacja goszcząca otrzyma wsparcie na rozpoczęcie działania, natomiast wyjazd i wsparcie indywidualne dla uczestnika powinna zapewnić instytucja wysyłająca (która może ubiegać się o dofinansowanie w tym celu w ramach programu Erasmus +).

 • Wizyty przygotowawcze Organizacje mogą zorganizować wizytę przygotowawczą u swojego partnera goszczącego przed rozpoczęciem mobilności. Wizyty przygotowawcze nie są samodzielnym działaniem, ale rozwiązaniami wspierającymi mobilność kadry lub osób uczących się. Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i służyć poprawie integracji, zakresu i jakości działań w zakresie mobilności. Na przykład można organizować wizyty przygotowawcze, aby lepiej przygotować mobilność uczestników o mniejszych szansach, rozpocząć pracę z nową organizacją partnerską lub przygotować dłuższe działania w zakresie mobilności. Nie można organizować wizyt przygotowawczych w celu przygotowania kursu lub szkolenia dla personelu.

Kwalifikujący się uczestnicy

Zaproszonymi ekspertami mogą być dowolne osoby z innego kraju programu, posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie edukacji szkolnej. Goszczenie nauczycieli i edukatorów na szkoleniach jest dostępne dla uczestników, którzy są zapisani lub niedawno ukończyli program kształcenia nauczycieli (lub podobny program edukacyjny dla trenerów lub edukatorów) w innym kraju programu. Wizyty przygotowawcze mogą przeprowadzić wszystkie osoby kwalifikujące się do działań w zakresie mobilności pracowników i zaangażowane w organizację projektu. W wyjątkowych przypadkach osoby uczące się, które wezmą udział w długoterminowej mobilności edukacyjnej i uczestnicy o mniejszych szansach w jakimkolwiek rodzaju działalności, mogą wziąć udział w wizytach przygotowawczych do swoich działań.

Kwalifikujące się miejsca

Wizyty przygotowawcze mogą odbywać się w krajach programu. Miejscem szkolenia zaproszonych ekspertów i nauczycieli jest zawsze organizacja będąca beneficjentem (w tym członkowie konsorcjum)

Akcja 2

O projekcie Erasmus
Data szkolenia: 26.04 - 04.05.2021 r.
sprawdź szczegóły
Temat akcji: Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę mają na celu poszerzenie dostępu do programu dla małych podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć m.in. w dziedzinie edukacji szkolnej.

Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanym organizacjom, krótszemu czasowi trwania i prostszym wymaganiom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami na rzecz innowacji, działanie to ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych, mniej doświadczonych i nowicjuszy w programie, zmniejszając bariery wejścia do programu dla mniejszych organizacji.

Działanie to będzie również wspierać elastyczne formaty - łączenie działań o charakterze ponadnarodowym i narodowym, ale o wymiarze europejskim - umożliwiając organizacjom dotarcie do osób o mniejszych szansach. Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczynić się do tworzenia i rozwoju sieci transnarodowych oraz do wspierania synergii z politykami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi oraz między nimi.

Cele działania
 • Przyciągnąć do programu i poszerzyć dostęp do programu nowoprzybyłych, mniej doświadczonych organizacji i małych podmiotów. Partnerstwa te powinny stanowić pierwszy krok organizacji do współpracy na szczeblu europejskim.

 • Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach

 • Wspieranie aktywnego obywatelstwa europejskiego i wnoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o partnerstwo na małą skalę:
Kto może się zgłosić?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju programu. Ta organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich uczestniczących organizacji zaangażowanych w projekt.

Jakie typy organizacji mogą uczestniczyć w projekcie?

W partnerstwie na małą skalę może uczestniczyć każda organizacja publiczna lub prywatna, ustanowiona w kraju programu. Niezależnie od dziedziny, na którą projekt ma wpływ, partnerstwa na małą skalę są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w dowolnej dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży, sportu lub innych sektorów społeczno-ekonomicznych, a także dla organizacji prowadzących działania o charakterze przekrojowym różne dziedziny (np. władze lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki uznawania i zatwierdzania, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki poradnictwa, organizacje kulturalne i sportowe).

W zależności od priorytetu i celów, do których odnosi się projekt, partnerstwa na małą skalę powinny obejmować najbardziej odpowiednią i różnorodną grupę partnerów, aby skorzystać z ich różnych doświadczeń, profili i specjalistycznej wiedzy.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo na małą skalę ma charakter ponadnarodowy i obejmuje co najmniej dwie organizacje z dwóch różnych krajów programu. Nie ma maksymalnej liczby organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie. Wszystkie organizacje uczestniczące muszą zostać zidentyfikowane w momencie ubiegania się o dotację.

Miejsce(a) działań

Wszystkie działania partnerstwa na małą skalę muszą mieć miejsce w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Czas trwania projektu

Od 6 do 24 miesięcy. Czas trwania należy wybrać na etapie składania wniosku, w oparciu o cele projektu i rodzaj działań zaplanowanych w czasie. W wyjątkowych przypadkach czas trwania partnerstwa na małą skalę może zostać przedłużony na wniosek beneficjenta i za zgodą Narodowej Agencji o maksymalnie 6 miesięcy. W takim przypadku całkowita kwota dotacji nie ulegnie zmianie. We wszystkich przypadkach projekty muszą zakończyć się nie później niż 31 sierpnia 2024 r.

Kiedy aplikować?

W przypadku partnerstw na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży zgłoszonych przez dowolną organizację w tych dziedzinach; Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • do 20 maja do godz. 12:00 (południe czasu brukselskiego) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 listopada a 28 lutego następnego roku.

 • do 3 listopada do godz. 12:00 (południe czasu brukselskiego) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 marca a 31 maja następnego roku.

W przypadku małych partnerstw w dziedzinie sportu:

 • Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do 20 maja 2021 r. Do godziny 17:00

Jakie są zasady finansowania?

Proponowany model finansowania obejmuje zestaw dwóch możliwych kwot ryczałtowych odpowiadających całkowitej kwocie dofinansowania projektu. Wnioskodawcy będą wybierać między dwiema z góry określonymi kwotami w zależności od działań, które chcą podjąć, oraz wyników, które chcą osiągnąć;

Jednorazowe kwoty ryczałtowe:

 • 30 000 EUR

 • 60 000 EUR

Wymagania

Biorąc pod uwagę, że partnerstwa na małą skalę są instrumentem włączania do programu nowoprzybyłych i mniej doświadczonych organizacji oraz dostępu do nich, poziom informacji wymagany do ubiegania się o dotację w ramach tego działania będzie prosty, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami rozporządzenia finansowego UE. Dlatego opis projektu powinien zawierać:

 • Cele

 • Proponowane działania

 • Oczekiwane rezultaty

Cele, działania i zamierzone rezultaty muszą być ze sobą wyraźnie powiązane i przedstawione w spójny sposób. Wnioski powinny również zawierać ogólny harmonogram projektu wraz z przewidywaną datą zakończenia głównych kamieni milowych. Wnioskodawcy powinni przedstawić wystarczające informacje na temat planu budżetowego, aby oceniający mogli ocenić adekwatność każdego działania, a także spójność każdego działania z innymi. Budżet projektu musi zawierać wykaz planowanych działań w ramach projektu i wskazywać część dotacji przeznaczoną na każde działanie.

Wypłata dotacji

Warunkiem pełnej wypłaty dotacji jest wykonanie wszystkich działań zgodnie z kryteriami jakości opisanymi we wniosku. W przypadku gdy jedno lub więcej działań nie zostało zakończonych, ukończonych częściowo lub ocenionych jako niezadowalające w ocenie jakości, można zastosować odpowiednie obniżki kwoty dotacji.