Erasmus+

Gdzie są w nim pieniądze dla szkół?

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz poszerzania wiedzy i wzmacniania rozwoju innowacyjności.

Sektor

Edukacja szkolna

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne na dowolnym poziomie:

Uwaga!

W Programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą!

Akcja 1

O projekcie Erasmus
Data szkolenia: 10.09 - 19.09.2024 r.
sprawdź szczegóły
Akcja 1 to dwa główne rodzaje projektów: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w „Edukacji szkolnej” (KA122-SCH) i akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry w „Edukacji szkolnej” (KA121-SCH składane po wcześniejszym uzyskaniu akredytacji na podstawie wniosku KA120-SCH)
KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i pracowników w sektorze „Edukacja szkolna”

To prosty i skuteczny sposób na czerpanie korzyści z Programu Erasmus+. Ich celem jest umożliwienie organizacjom w łatwy sposób zorganizowania kilku różnych działań i zdobycia doświadczenia w Programie.

Projekty krótkoterminowe trwają od 6 do 18 miesięcy i obejmują ograniczoną liczbę uczestników (maks. 30). Format jest otwarty tylko dla pojedynczych organizacji, a nie dla koordynatorów konsorcjum.

Instytucje, które posiadają akredytację w sektorze „Edukacja szkolna”, nie mogą ubiegać się o projekty krótkoterminowe (KA122-SCH). Placówkom tym dedykowane są „Akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry” (KA121-SCH). Instytucje, które posiadają akredytację w sektorze „Edukacja szkolna”, nie mogą ubiegać się o projekty krótkoterminowe (KA122-SCH). Placówkom tym dedykowane są „Akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry” (KA121-SCH).

Kwalifikujące się organizacje: kto może złożyć wniosek?

Do ubiegania się o środki uprawnione są m.in. placówki prowadzące kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim

Kwalifikujące się kraje

W projektach sektora „Edukacja szkolna” mogą brać udział kraje Programu, czyli kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w krajach Programu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski składane są do Narodowej Agencji w kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Terminy składania wniosków

Runda 1 dla wszystkich agencji narodowych: wiosna

Runda 2 (w wybranych agencjach narodowych): jesień

Daty rozpoczęcia projektu

Projekty mogą rozpocząć się w okresie:

 • Runda 1: od 1 września do 31 grudnia tego samego roku

 • Runda 2: od 1 stycznia do 31 maja następnego roku

Czas trwania projektu

Od 6 do 18 miesięcy

Liczba wniosków

W jednej rundzie selekcyjnej organizacja może ubiegać się tylko o jeden krótkoterminowy projekt z zakresu edukacji szkolnej. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie na projekt krótkoterminowy w ramach pierwszej rundy wniosków, nie mogą ubiegać się o grant w drugiej rundzie.

W okresie pięciu kolejnych lat organizacje mogą otrzymać maksymalnie trzy dotacje na krótkoterminowe projekty w „Edukacji szkolnej”. Dotacje otrzymane w okresie 2014–2020 nie wliczają się do tego limitu.

Rodzaj projektu:

Mobilność kadry
Dostępne typy wyjazdów:
 • Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do 60 dni)

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych – teaching assignment (od 2 do 365 dni)

 • Kursy i szkolenia (od 2 do 30 dni)*

*W przypadku kursów i szkoleń kwalifikujące się opłaty za kurs będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika.

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania związane z mobilnością pracowników można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalny i maksymalny czas trwania określony powyżej ma zastosowanie do mobilności fizycznej.

Działania muszą być prowadzone zgodnie ze Standardami Jakości Programu Erasmus+.

Kwalifikujący się uczestnicy

Kwalifikujący się uczestnicy to nauczyciele, dyrektorzy szkół i wszyscy inni eksperci niebędący nauczycielami, zajmujący się edukacją szkolną (asystenci nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psycholodzy itp.).

Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej, aby pomóc we wdrażaniu podstawowych działań organizacji.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w krajach Programu.

Rodzaj projektu:

Mobilność uczniów
Dostępne typy wyjazdów:
 • Mobilność grupowa uczniów (od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch uczniów w grupie): grupa uczniów ze szkoły wysyłającej może spędzać czas na nauce razem z rówieśnikami w innym kraju. Nauczyciele lub inne upoważnione osoby ze szkoły wysyłającej muszą towarzyszyć uczniom przez cały czas trwania zajęć.

 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (od 10 do 29 dni): uczniowie mogą spędzić okres za granicą, aby uczyć się w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. Dla każdego uczestnika należy zdefiniować indywidualny program nauczania. W przypadku uczestników o mniejszych szansach można zorganizować mobilność trwającą co najmniej 2 dni, jeśli jest to uzasadnione.

 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (od 30 do 365 dni): uczniowie mogą wyjechać za granicę, aby uczyć się w szkole partnerskiej. Dla każdego uczestnika należy zdefiniować indywidualny program nauczania.

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności uczniów można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalny i maksymalny czas trwania określony powyżej ma zastosowanie do mobilności fizycznej.

Kwalifikujący się uczestnicy

Uczestnicy projektu muszą być uczniami szkoły wysyłającej.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w krajach Programu.

Mobilność grupowa uczniów musi odbywać się w szkole goszczącej. W działaniu muszą brać udział uczniowie z co najmniej dwóch krajów uczestniczących w Programie.

Inne wspierane działania:
 • Zaproszeni eksperci (od 2 do 60 dni) Szkoły mogą zapraszać trenerów, nauczycieli, ekspertów ds. Polityki lub innych wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy, którzy mogą pomóc ulepszyć nauczanie i uczenie się w szkole przyjmującej. Na przykład zaproszeni eksperci mogą szkolić personel szkoły, demonstrować nowe metody nauczania lub pomagać w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania.

 • Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów: organizacje składające wnioski mogą przyjmować szkolących się nauczycieli, którzy chcą odbyć staż za granicą. Organizacja przyjmująca otrzyma wsparcie na rzecz zorganizowania działania, natomiast instytucja wysyłająca uczestnika (która może ubiegać się z tego tytułu o finansowanie w ramach Programu Erasmus+) powinna pokryć jego koszty podróży i zapewnić indywidualne wsparcie.

 • Wizyty przygotowawcze: organizacje mogą zorganizować wizytę przygotowawczą u swojego partnera przed rozpoczęciem mobilności. Wizyty przygotowawcze nie są jednostkowym działaniem, lecz stanowią rozwiązanie wspierające mobilność pracowników lub osób uczących się. Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i musi służyć poprawie włączenia społecznego, zakresu i jakości działań w zakresie mobilności. Na przykład wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w celu lepszego przygotowania działań na rzecz mobilności osób o mniejszych szansach, rozpoczęcia współpracy z nową organizacją partnerską lub przygotowania bardziej długoterminowych działań w zakresie mobilności. Wizyt przygotowawczych nie można organizować w celu przygotowania kursu lub szkolenia dla kadry.

Kwalifikujący się uczestnicy
 • Zaproszonymi ekspertami mogą być dowolne osoby z innego kraju programu mające odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie edukacji szkolnej.

 • Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów jest dostępne dla uczestników, którzy biorą udział w programie kształcenia nauczycieli (lub podobnego rodzaju programie edukacyjnym dla osób prowadzących szkolenia lub edukatorów) lub niedawno ukończyli go w innym kraju Programu.

 • W wizytach przygotowawczych mogą uczestniczyć wszystkie osoby kwalifikujące się do działań w zakresie mobilności kadry i zaangażowane w organizację projektu. W wyjątkowych przypadkach osoby uczące się, które wezmą udział w długoterminowych działaniach na rzecz mobilności edukacyjnej, oraz osoby o mniejszych szansach w każdym rodzaju działania, mogą wziąć udział w wizytach przygotowawczych do działań, w których będą uczestniczyć.

Kwalifikujące się miejsca
 • Miejscem przyjmowania zaproszonych ekspertów i szkolących się nauczycieli jest zawsze organizacja będąca beneficjentem (w tym członkowie konsorcjum).

 • Wizyty przygotowawcze muszą odbywać się w siedzibie organizacji partnerskiej.

KA120-SCH i KA121-SCH - wniosek o akredytację i akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry

Akredytacja Erasmusa jest swoistym „biletu wstępu” do Programu Erasmus+. Umożliwia odejście od corocznych konkursów wniosków. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się zarówno nowi beneficjenci Programu (doświadczenie w realizacji projektów w Programie Erasmus+ nie jest wymagane), jak i organizacje, które pozyskały środki na realizację projektów. Konieczna jest działalność danej placówki w obszarze „Edukacji szkolnej” przez minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

We wniosku KA120 nie wnioskuje się o konkretny budżet. Po uzyskaniu Akredytacji instytucje ją posiadające mogą składać uproszczony wniosek o budżet (KA121-SCH), w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy.

We wniosku o Akredytację Erasmusa KA120 nie trzeba deklarować organizacji przyjmujących.

Czas trwania projektu

Akredytacja Erasmusa przyznawana jest do końca 2027 r. Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje okres od 2 do 5 lat i może być okresowo aktualizowany. Wnioski o budżet obejmują okres do 15 miesięcy.

Liczba wniosków

W jednej rundzie selekcyjnej organizacja może ubiegać się tylko o jeden projekt z zakresu edukacji szkolnej.

Akcja 2

O projekcie Erasmus
Data szkolenia: 10.09 - 19.09.2024 r.
sprawdź szczegóły
KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę mają na celu poszerzenie dostępu do Programu dla małych podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć m.in. w dziedzinie edukacji szkolnej.

Działanie to będzie wspierać elastyczne formaty - łączenie działań o charakterze ponadnarodowym i narodowym, ale o wymiarze europejskim - umożliwiając organizacjom dotarcie do osób o mniejszych szansach. Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczynić się do tworzenia i rozwoju sieci transnarodowych.

Cele działania

Przyciągnąć do Programu i poszerzyć dostęp do Programu dla mniej doświadczonych organizacji i małych podmiotów. Partnerstwa te powinny stanowić pierwszy krok organizacji do współpracy na szczeblu europejskim.

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o partnerstwo na małą skalę:
Kto może się zgłosić?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca (przedszkole, szkoła) mająca siedzibę w kraju Programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich uczestniczących organizacji zaangażowanych w projekt.

Jakie typy organizacji mogą uczestniczyć w projekcie?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne na dowolnym poziomie:

 • przedszkola

 • szkoły podstawowe

 • szkoły średnie na poziomie II stopnia

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo na małą skalę ma charakter ponadnarodowy i obejmuje co najmniej dwie organizacje z dwóch różnych krajów programu. Nie ma maksymalnej liczby organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie. Wszystkie organizacje uczestniczące muszą zostać zidentyfikowane w momencie ubiegania się o dotację.

Miejsce(a) działań

Wszystkie działania partnerstwa na małą skalę muszą mieć miejsce w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Czas trwania projektu

Od 6 do 24 miesięcy. Czas trwania należy wskazać na etapie składania wniosku, w oparciu o cele projektu i rodzaj działań zaplanowanych w czasie. W wyjątkowych przypadkach czas trwania partnerstwa na małą skalę może zostać przedłużony na wniosek beneficjenta i za zgodą Narodowej Agencji o maksymalnie 6 miesięcy. W takim przypadku całkowita kwota dotacji nie ulegnie zmianie.

Kiedy aplikować?

W przypadku partnerstw na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • do 20 maja do godz. 12:00 (południe czasu brukselskiego) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 listopada a 28 lutego następnego roku.

 • do 3 listopada do godz. 12:00 (południe czasu brukselskiego) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 marca a 31 maja następnego roku.

Jakie są zasady finansowania?

Wnioskodawcy będą wybierać między dwiema z góry określonymi kwotami w zależności od działań, które chcą podjąć, oraz wyników, które chcą osiągnąć:

 • 30 000 EUR

Albo

 • 60 000 EUR

Wymagania

Opis projektu powinien zawierać cele, działania i zamierzone rezultaty, które muszą być ze sobą wyraźnie powiązane i przedstawione w spójny sposób. Wnioski powinny również zawierać ogólny harmonogram projektu. Wnioskodawcy powinni przedstawić wystarczające informacje na temat planu budżetowego, aby oceniający mogli ocenić adekwatność każdego działania, a także spójność każdego działania z innymi. Budżet projektu musi zawierać wykaz planowanych działań w ramach projektu i wskazywać część dotacji przeznaczoną na każde działanie.

Wypłata dotacji

Warunkiem pełnej wypłaty dotacji jest wykonanie wszystkich działań zgodnie z kryteriami jakości opisanymi we wniosku.